TH | EN

Hot News Headlines | Thammasat Business School has a tradition of organization ....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

ป่าสาละจัดเสวนา Do it Better Talk ครั้งที่ 1

Roadshow by EY with IBMP TBS on Aug. 29, 2014

Roadshow by PWC with IBMP TBS on Sep. 5, 2014

Roadshow by Deloitte with IBMP TBS on Sep. 12, 2014

Roadshow by KPMB with IBMP TBS on Sep. 19, 2014

Roadshow by TISCO with IBMP TBS on Sep. 26, 2014


รายชื่อนักศึกษาจดทะเบียนแต่ไม่ชำระเงิน ภาค 1/57

*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร***

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***คำร้องขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

แนะนำช่องทาง! การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ IBMP ใหม่

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

CIMA Blobal Business Challenge 2014

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

***กำหนดการทำ IS/THESIS ภาค 2/2556 (ฉบับแก้ไข Update 20 ก.พ. 57)

**นศ.ป.โท กำหนดการทำ IS ภาค 3/2556 (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 57)

กำหนดการสอบ SMART I ประจำปี 2557

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาค 1/57

กำหนดการของ Simulation Game สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

วิชา BI214 sec 2332/02 เรียนห้องคอม 408 วันที่ 21 ส.ค. & 20 พ.ย. 57 (รศ.ดร.นภดล)

งด + บรรยายเพิ่ม + ขยับเวลาเรียน วิชา BI162 , BI262 , BI211 sec 7801 & 7802, BI231, BI313 (2 grps), TU120 --update 19 ส.ค. 57

**New นศ.ป.โท กำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงาน IS/THESIS ภาค 1/2557

วิชา BI214 sec 2332/01 & sec 2332/02 วันที่บรรยายห้องคอม 408

ตารางบรรยายวิชา BI313 --- 2 grps

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายวิชา EL172 sec 4501 & 5401 เป็นห้อง 2C ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 57

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

Make up วิชา BI312 วันที่ 30 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 316

รับสมัครทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

งด+Make up วิชา BI214 sec 2332/02 วิชา BI323 update 11 ก.ย. 57

ทุนปริญญาโท Chevening Scholarship ประเทศอังกฤษ

การขอโควต้าวิชา EL ภาค 2/57 (ที่รังสิต)

เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค วิชา AI313, AI412, BI211 - 2 grps, BI321, TH161,TU130

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่วิชา BI301 & BI312

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2557

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายวิชา BI231 ล่าสุด ณ วันที่ 9 ก.ย. 57

ประกาศ กำหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน วิชา AI 439 : Accounting Intership ภาค 2/2557 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

ประกาศ!!! กำหนดการ คุณสมบัติ แบบฟอร์มต่างๆ ในการแจ้งความจำนงจดทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาโท หลักสูตรควบตรี-โทฯ ประจำภาค 2/2557 (ตรีต่อโท)

Make up วิชา BI204 วันที่ 1 ธ.ค. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 201

งด+Make up วิชา BI252, BI172, BI262, BI302

หลักสูตรอาเซียนศึกษา ASEAN in Today World (ASTW)

รับสมัครทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง ประจำปีการศึกษา 2557

งด+Make up วิชา BI313 sec 3201

Make up BI302 วันที่ 20 ต.ค. 57

วิชา AI412 ขยับเวลาเรียนเป็น 9.00-12.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไปจนปิดภาคการศึกษา

งด+Make up วิชา BI211 sec 7802

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานในการประชุมที่ The United Nations Conference Center (UNCC)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Re-Inventing Japan Project (AIMS Program) ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

งดบรรยาย วิชา BI323 วันที่ 1 ต.ค. 57

งด+Make up วิชา BI272

งด+Make up BI231

งด+Make up วิชา BI162 ประจำเดือน ต.ค.

**นักศึกษา IBMP เข้าระบบแจ้งความจำนงศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาค 2/2557


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.