TH | EN

Hot News Headlines | Thammasat Business School has a tradition of organization ....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

TISCO Roadshow -- 26 September 2014 1.30 p.m. Rm.301


รายชื่อนักศึกษาจดทะเบียนแต่ไม่ชำระเงิน ภาค 1/57

*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร***

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***คำร้องขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

แนะนำช่องทาง! การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ IBMP ใหม่

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

CIMA Blobal Business Challenge 2014

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

***กำหนดการทำ IS/THESIS ภาค 2/2556 (ฉบับแก้ไข Update 20 ก.พ. 57)

**นศ.ป.โท กำหนดการทำ IS ภาค 3/2556 (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 57)

กำหนดการสอบ SMART I ประจำปี 2557

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาค 1/57

กำหนดการของ Simulation Game สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

วิชา BI214 sec 2332/02 เรียนห้องคอม 408 วันที่ 21 ส.ค. & 20 พ.ย. 57 (รศ.ดร.นภดล)

งด + บรรยายเพิ่ม + ขยับเวลาเรียน วิชา BI162 , BI262 , BI211 sec 7801 & 7802, BI231, BI313 (2 grps), TU120 --update 19 ส.ค. 57

**New นศ.ป.โท กำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงาน IS/THESIS ภาค 1/2557

นัดพบปะนักศึกษาในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก ในวันจันทร์ที่ 22 ก.ย. 57 เวลา 11.00-13.00 น. ห้องประชุม 418 ชั้น 4

วิชา BI214 sec 2332/01 & sec 2332/02 วันที่บรรยายห้องคอม 408

ตารางบรรยายวิชา BI313 --- 2 grps

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายวิชา EL172 sec 4501 & 5401 เป็นห้อง 2C ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 57

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

**นศ.ป.ตรี ประกาศงดบรรยาย + Make up วิชา BI302 (อ.จตุพร ตังคธัช)

Make up วิชา BI312 วันที่ 30 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 316

รับสมัครทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

งด+Make up วิชา BI214 sec 2332/02 วิชา BI323 update 11 ก.ย. 57

ทุนปริญญาโท Chevening Scholarship ประเทศอังกฤษ

การขอโควต้าวิชา EL ภาค 2/57 (ที่รังสิต)

เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค วิชา AI313, AI412, BI211 - 2 grps, BI321, TU130

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่วิชา BI301 & BI312

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2557

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายวิชา BI231 ล่าสุด ณ วันที่ 9 ก.ย. 57

นศ. ป.ตรี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (รหัส 55) เริ่มเขียน RESUME และเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการเข้าฝึกงาน AI439 ภาค 2/2557

งด+Make up วิชา TU130

ประกาศ กำหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน วิชา AI 439 : Accounting Intership ภาค 2/2557 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

ประกาศ!!! กำหนดการ คุณสมบัติ แบบฟอร์มต่างๆ ในการแจ้งความจำนงจดทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาโท หลักสูตรควบตรี-โทฯ ประจำภาค 2/2557 (ตรีต่อโท)

Make up วิชา BI204 วันที่ 1 ธ.ค. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 301

งด+Make up วิชา BI252, BI172, BI262, BI302

หลักสูตรอาเซียนศึกษา ASEAN in Today World (ASTW)


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.