TH | EN

....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยา...

ร่วมพิธีส่งมอบโครงการวิชา TU100 สมาคมเพื่อนชุมชน - ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่2

ส่งมอบโครงการ TU100 ออมสิน-ธรรมศาสตร์ โมเดล

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบริษัท ลีวิวัฒน์กรุ๊ป จำกัด

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยา...

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ให้การต้อนรับ 6 วสช

นักศึกษา IBMP ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการตลาด เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบร...

นางสาวพิรญาณ์ เฉิน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหาร...

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม...

นักศึกษา IBMP ดูงานด้านระบบบัญชี ณ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท (IBMP) คว้า 8 รางวัล จากเวที "Young Financial Star Com...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย...

ภาพบรรยากาศดูงานบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในรายวิชา A...

ภาพบรรยากาศประชุมเตรียมความพร้อม นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาค 2/25...

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by PwC"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by EY"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by KPMG"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by Deloitte"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย...

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ ชมรม IBMP CLUB จัดกิจกรรม IBMP FIRST MEET DAY เมื่อวั...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IBMP ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการตลาดธุรกิจ...

ภาพการจัดกิจกรรม "WealthMagik Roadshow" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพ...

น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

Roadshow by EY with IBMP TBS on Aug. 29, 2014

Roadshow by PWC with IBMP TBS on Sep. 5, 2014

Roadshow by Deloitte with IBMP TBS on Sep. 12, 2014

Roadshow by KPMB with IBMP TBS on Sep. 19, 2014

Roadshow by TISCO with IBMP TBS on Sep. 26, 2014

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) ได้รับรางวัลจากโครง YFS2014

ภาพบรรยากาศ "การจัดประชุมและแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมตรีต่อโท หลักสูตรควบตร...

บรรยากาศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการโครงการรณรงค์ทางบัญชีและธุรกิจเพื่อสังคมและปร...

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ให้การต้อนร...


**ด่วน งานบัณฑิตศึกษาฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษาค่ะ

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ช่วงภาคฤดูร้อน (3 เดือน / มิ.ย.-ส.ค. 61) หรือ ช่วงภาคฤดูร้อน+เทอม 1/61 (6 เดือน / มิ.ย.-พ.ย. 61) ค่ะ

**Update 9/3/2018 รายชื่อบริษัทและตำแหน่งฝึกงานสำหรับนศ.ป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (รหัส 58) วิชา BI439 ภาค 1/2561

งานบัณฑิตศึกษาฝากข่าวประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ค่ะ

บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ฝากประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงานช่วง มิ.ย.-ธ.ค. 61 ค่ะ

ฝ่ายการนักศึกษาฝากประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดบทความชิงรางวัลจากกองทุนศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ะ

ฝ่ายการนักศึกษาฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตรวุฒิบัตร Creating Future Great Leaders ค่ะ

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝากประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561 ค่ะ (ช่วงภาค ฤดูร้อน/2560)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018)

งานบัณฑิตศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานบริษัท Matson Driscoll & Damico (Thailand) ค่ะ

บริษัท KPMG ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน KPMG Asean Scholarship 2018 ค่ะ

Business Opportunities in CLMV, Business Opportunities in Singapore, Doing Business in Singapore

Summer Aboard Program โครงการภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

TBS official mail

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะฯ จากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 2558

***ใบกระจายโครงสร้างของหลักสูตรควบตรี-โทฯ ประกอบการขอแจ้งจบเพื่อรับปริญญาบัตร คณะพาณิชย์ฯ ระดับปริญญาตรี (รหัส 56-57)***

ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศนน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.2025

โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative ที่สหรัฐอเมริกา

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร*** ฉบับใหม่

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

***นักศึกษาในที่ปรึกษา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น อ.ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศนันท์***

***รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่**

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาค 2/60

***นักศึกษาวิชา BI322 ทุกคนโปรดทราบ**

ตารางวัน-เวลาบรรยายวิชา BI322 update 1/02/61

Update 16/3/2018_งดบรรยาย+MakeUp+เปลี่ยนแปลงห้อง_AI211 Sec 8101 & BI213 Sec 8201 & BI261 Sec 5401 & BI311 Sec 2332/01 & BI311 Sec 2332/02 & BI311 Sec 2332/03 & BI313 Sec 2301 & BI313 Sec 3201

งดบรรยาย + Make up BI301 -- 2 sec

ประกาศคะแนนวิชา TU103 sec 3200/01 (อ.สุริยะกิจ) Mudule 1

วิชา BI261 MakeUpClass วันที่ 31 มี.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 308

ตารางเรียนวิชา TU106 เดือนมี.ค. update

วิชา EL202 sec 4501 (อ.วนิดา) งดบรรยาย วันที่ 20 มี.ค. 61

งดบรรยาย+Make up วิชา BI311 sec 2332/03

เปลี่ยนแปลงวัน make up TU106 จากเดิม 13 มี.ค. 61 เป็น 20 มี.ค. 61 เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง 201 (ผศ.พรรณศักดิ์)

นศ.วิชา BI301 - 2 sec โปรดดาวโหลด และอ่านเอกสารก่อนเข้าคาบเรียนวันที่ 21,23, 28, 30 มี.ค. 61

วิชา BI213 Section 8201 วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 413 มีเรียนปกตินะคะ (อาจารย์แจ้งยกเลิกการงดบรรยายค่ะ) และงดบรรยายวันที่ 26 มี.ค. 61 นะคะ


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.