TH | EN

....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ นำนักศึกษา ป.โท การตลาด ดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า ...

การศึกษาภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ในหัวข้อ Meal Manner ณ โรงแรม Siam@Siam

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพ...

น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

Roadshow by EY with IBMP TBS on Aug. 29, 2014

Roadshow by PWC with IBMP TBS on Sep. 5, 2014

Roadshow by Deloitte with IBMP TBS on Sep. 12, 2014

Roadshow by KPMB with IBMP TBS on Sep. 19, 2014

Roadshow by TISCO with IBMP TBS on Sep. 26, 2014

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) ได้รับรางวัลจากโครง YFS2014

ภาพบรรยากาศ "การจัดประชุมและแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมตรีต่อโท หลักสูตรควบตร...


ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2015

ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดเรียงความชิงรางวัลจากกองทุนศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อเรื่อง "ประชาธิปไตยไทย ทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จ"

ประชาสัมพันธ์เรื่อง "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS/TAG Programme ณ University of Tsukaba ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด

ขอความร่วมมือนักศึกษาทำแบบประเมินการสอนออนไลน์ 2/2557

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย หลักสูตร Developing Countries Partnership Program Scholarship (KNB)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น

4th Global Youth Leaders Travel and Learning Camp (Singapore) ณ ประเทศสิงคโปร์

โครงการ AGU International Short Program ณ Aoyama Gakuin University

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558

KPMG ASEAN SCHOLARSHIP

Seat quota for outgoing exchange students (2015 - 2016)

โครงการ 2015 Summer Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร*** ฉบับใหม่

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***คำร้องขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

CIMA Blobal Business Challenge 2014

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

***กำหนดการทำ IS/THESIS ภาค 2/2556 (ฉบับแก้ไข Update 20 ก.พ. 57)

**นศ.ป.โท กำหนดการทำ IS ภาค 3/2556 (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 57)

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ กำหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน วิชา AI 439 : Accounting Intership ภาค 2/2557 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

!!นศ. ป.ตรี สาขาบัญชี ที่ฝึกงานกับ Deloitte โปรดทราบ

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่านขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม วิชา AI323 และ BI329 ภาค 2/2557

วิชา AI311, BI161--- 2 grps, BI261 เปลี่ยนแปลงเวลาบรรยายตลอดภาค 2-57

**ป.ตรี แจ้งห้องบรรยายวิชา BI213 ภาค 2/2557 อ.เอกจิตต์

**ป.ตรี แจ้งงดและขยับเวลาบรรยาย วิชา BI422 อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

ตารางบรรยายวิชา BI313 ภาค 2-57 update

ตารางบรรยายวิชา BI301 sec 7801 ภาค 2-57 update

วิชา BI151 sec 4500/01 ปรับเวลาเรียนเป็น 13.30-16.30 น. ไปจนสิ้นภาคการศึกษา เริ่มปรับเวลาตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 58 เป็นต้นไป

หลักสูตร Yonsei International Summer School ณ Yonsei University สาธารณรัฐเกาหลี

หลักสูตร International Summer Campus ณ Korea University สาธารณรัฐเกาหลี

**นศ.ป.ตรี ประกาศขยับเวลาการบรรยาย วิชา AI211 (sec.8700/01) ตลอดภาค 2/57

**ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาป.ตรี การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รายการ "HSBC Thailand Business Case Competition 2015"

***นักศึกษาในที่ปรึกษา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น อ.ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศนันท์***

Make up TU152 sec 8201 & 8202

Make up BI151 sec 9001 วันที่ 16 มี.ค. 58

งดบรรยาย+Make up BI161 sec9001 ---update 27 มี.ค. 58

**นศ.ป.ตรี ประกาศผลคะแนน Mid-term วิชา AI211 (Sec. 8700/02)

**นศ.ป.ตรี เรียนเพิ่ม วิชา BI202 (Sec. 7800/01) บรรยายโดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ

**นศ.ป.ตรี ประกาศผลคะแนน Mid-term ครั้งที่ 1 วิชา AI311 Sec. 9000/01 ภาค 2/2557

Make up BI151 sec 4501 & AI211 เรียนรวม 2 กลุ่ม

ตารางสอนวิชา AI316 ภาคฤดูร้อน/57 พร้อมข้อปฏิบัติในการเข้าเรียน

เปลี่ยนแปลงวัน Make up BI301 (อ.ดาว) จากเดิมวันที่ 27 เม.ย. เปลี่ยนเป้น 26 เม.ย. 58 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 315

**นศ.ป.ตรี ขยับเวลาสอนวิชา AI312 ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 58 เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลง final present BI313 จากเดิม 4 พ.ค. 58 เปลี่ยนเป็น วันที่ 3 พ.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 208

งดบรรยาย+Make up BI261 และ ยกเลิก make up BI161 sec 9001

**นศ.ป.ตรี บรรยายเพิ่ม วิชา BI213

**ให้นศ.ป.ตรี ไปซื้อเฉลยแบบฝึกหัด วิชา AI211 เรื่องใหม่ (อ.สุพิชญ์ชญา) ที่ร้านถ่ายเอกสารด้วยนะค่ะ

**ประกาศนศ.ป.ตรี ที่ฝึกงานสาขาบัญชี ภาค 2/2557

***กำหนดการและข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ OSOTSPA ของนักศึกษาวิชา BI202 sec 2301 & 7802 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558***

นักศึกษาวิช BI161 ทั้ง 2 sec โปรดทราบ

นักศึกษาวิชา BI203 ทุกคนโปรดทราบ

**นศ.ป.ตรี updated ล่าสุด ตารางรายนามอาจารย์ผู้ประเมินผลการฝึกงาน สาขาบัญชี ประจำภาค 2/2557

กำหนดการไปศึกษาดูงานที่บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น จำกัด ของนักศึกษาวิชา BI322 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 58

** นศ.ป.ตรี ที่เรียนวิชา BI202 (Sec. 7800/01) บรรยายโดย อ.สมบูรณ์ ให้เตรียมตัวสอบ Quiz

**นศ.ป.ตรี ที่เรียนวิชา BI311 ทั้ง 2 Section เตรียมนำเสนอแผนธุรกิจ

Make up BI161 sec 9001, ย้ายวันเรียนรวม BI202 sec 2301 & 7802


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.