TH | EN

Hot News Headlines | Thammasat Business School has a tradition of organization ....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

Roadshow by EY with IBMP TBS on Aug. 29, 2014

Roadshow by PWC with IBMP TBS on Sep. 5, 2014

Roadshow by Deloitte with IBMP TBS on Sep. 12, 2014

Roadshow by KPMB with IBMP TBS on Sep. 19, 2014

Roadshow by TISCO with IBMP TBS on Sep. 26, 2014

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) ได้รับรางวัลจากโครง YFS2014

ภาพบรรยากาศ "การจัดประชุมและแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมตรีต่อโท หลักสูตรควบตร...


*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร*** ฉบับใหม่

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***คำร้องขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

แนะนำช่องทาง! การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ IBMP ใหม่

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

CIMA Blobal Business Challenge 2014

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

***กำหนดการทำ IS/THESIS ภาค 2/2556 (ฉบับแก้ไข Update 20 ก.พ. 57)

**นศ.ป.โท กำหนดการทำ IS ภาค 3/2556 (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 57)

กำหนดการสอบ SMART I ประจำปี 2557

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาค 1/57

กำหนดการของ Simulation Game สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

**New นศ.ป.โท กำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงาน IS/THESIS ภาค 1/2557

ตารางบรรยายวิชา BI313 --- 2 grps

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

การขอโควต้าวิชา EL ภาค 2/57 (ที่รังสิต)

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่วิชา BI301 & BI312

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2557

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายวิชา BI231 ล่าสุด ณ วันที่ 9 ก.ย. 57

ประกาศ กำหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน วิชา AI 439 : Accounting Intership ภาค 2/2557 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

ประกาศ!!! กำหนดการ คุณสมบัติ แบบฟอร์มต่างๆ ในการแจ้งความจำนงจดทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาโท หลักสูตรควบตรี-โทฯ ประจำภาค 2/2557 (ตรีต่อโท)

Make up วิชา BI204 วันที่ 1 ธ.ค. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 201

โครงการ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTC) 2015

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2558

งด+Make up BI262, BI272, BI301

หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกที่ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

Make up BI301 , BI312 และ BI302 (เรียนรวม 2 กลุ่ม)

วิชา BI214 ทั้ง 2 section เรียนห้องคอมประจำเดือน พ.ย. และ ธ.ค.

**ขอให้นักศึกษาชายตรวจสอบรายชื่อเพื่อดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร***

Midterm Score of BI321

Midterm Score of BI201 sec 2300/01 และ BI204

งด+Make up BI211 sec 7801 ประจำเดือน พ.ย.

University Research Co,LLC (URC) รับสมัครงานในตำแหน่ง Finance / Administrative Officer(Junior Level)

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับคัดเลือกทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ Youths Winter Camp 2014 ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา2558

ขยับเวลาเรียนวิชา AI314 เป็น 13.30-17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 57 เป็นต้นไป

**Update ล่าสุด นักศึกษาป.ตรีทุกคนที่กำลังฝึกงาน สาขาบริหาร ภาค 1/2557 โปรดอ่านและปฏิบัติอย่างละเอียด!!!

Midterm score of BI211 sec 7801

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS/TAG Programme ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการแจ้งความจำนงระดับปริญญาตรีรอบที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2557 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค. 57

การประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 1/2557

นศ. ป.ตรี มี Exercise วิชา AI414 ของผศ.สมชาย ศุภธาดา นะค่ะ

!!นศ.ป.ตรี สาขาบริหาร ขอประกาศสรุปรายนามอาจารย์ผู้ประเมินผลการฝึกงาน วิชา BI439

Final Present วิชา BI214 sec 2332/01

!!นศ. ป.ตรี สาขาบัญชี ที่ฝึกงานกับ Deloitte โปรดทราบ

**นศ. ป.ตรี สาขาบัญชีที่จะฝึกงาน ขอนัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน วิชา AI439 ของ ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน

Final Present BI313 วันที่ 1 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 9.00-16.00 น. ห้อง F-337

***แจ้งความจำนงรอบ 3 เฉพาะรายวิชา EL202, EL321, EG221, EG241 ภาค 2/2557 โปรดมาแจ้งชื่อที่ห้องหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค. 57***

การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนานานาชาติธรรมศาสตร์สัมมนา (THAMMASAT SEMINAR 2015)

งด+make up bi231

เฉลยแบบฝึกหัด AI411 เรื่อง "Derivatives"

งด+Make up BI162, BI262

!!Update ข้อมูลล่าสุด นศ.ป.ตรี ที่ฝึกงานสาขาบริษัท ภาค 1/2557

***กำหนดการ The Horizon Buisiness Game of BI212 ---3 grps***

Midterm Score of BI302 -- 2 grps

วันที่ 2 ธ.ค. 57 งด BI214 sec 2332/02 ส่วนวิชา AI314, BI152, BI172 เรียนตามปกติ


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.