TH | EN

....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 CBS Academy Award 2015

IBMP Top5 ระดับปริญญาโท

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย CBS Academy Award 2015

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

บรรยาย โครงการ 2016 International Graduate Programme โดย Standard Chartered Bank...

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "SCB Campus Relationship Program 2015

ภาพบรรยากาศดูงานบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในรายวิชา A...

ภาพบรรบากาศ หลักสูตร IBMPจัดกิจกรรม "Advisory Roadshow by EY"

ภาพบรรยากาศประชุมเตรียมความพร้อม นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาค 2/25...

นักศึกษากลุ่ม "บ้านปากานต์" ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานบริการชุมชนในร...

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by PwC"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by EY"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by KPMG"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by Deloitte"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย...

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ ชมรม IBMP CLUB จัดกิจกรรม IBMP FIRST MEET DAY เมื่อวั...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IBMP ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการตลาดธุรกิจ...

ภาพการจัดกิจกรรม "WealthMagik Roadshow" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพ...

น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

Roadshow by EY with IBMP TBS on Aug. 29, 2014

Roadshow by PWC with IBMP TBS on Sep. 5, 2014

Roadshow by Deloitte with IBMP TBS on Sep. 12, 2014

Roadshow by KPMB with IBMP TBS on Sep. 19, 2014

Roadshow by TISCO with IBMP TBS on Sep. 26, 2014

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) ได้รับรางวัลจากโครง YFS2014

ภาพบรรยากาศ "การจัดประชุมและแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมตรีต่อโท หลักสูตรควบตร...

บรรยากาศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการโครงการรณรงค์ทางบัญชีและธุรกิจเพื่อสังคมและปร...


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Berkeley Summer Sessions

“77 ปี...เอื้องฟ้า ธรรมศาสตร์...รักกัน”

การศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ปี 2558

ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศนน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.2025

กำหนดการแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท ปี 2558

ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันของหน่วยงานภายนอก

ประกาศเรื่องงดบรรยายและเรียนเพิ่มวิชา BI321 ของอาจารย์วินิจฉัย

เอกสารประกอบการเรียนวิชา BI201 และ BI152

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative ที่สหรัฐอเมริกา

KPMG ASEAN SCHOLARSHIP

Seat quota for outgoing exchange students (2015 - 2016)

*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร*** ฉบับใหม่

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***คำร้องขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

CIMA Blobal Business Challenge 2014

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

***กำหนดการทำ IS/THESIS ภาค 2/2556 (ฉบับแก้ไข Update 20 ก.พ. 57)

**นศ.ป.โท กำหนดการทำ IS ภาค 3/2556 (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 57)

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

***นักศึกษาในที่ปรึกษา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น อ.ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศนันท์***

**นศ.ป.ตรี ซื้อชีท วิชา BI214 และ BI323 บรรยายโดรย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ที่ร้านถ่ายเอกสารด้วยค่ะ

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาค 1/58 update 17-8-58

นศ.วิชา TU104 sec 2300/02 ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 58 เป็นต้นไปจนสิ้นภาคการศึกษา เรียนที่ห้อง F-338

Make up วิชา BI321, BI421 sec 3201 , TU101, TU102

**นศ.ป.ตรี แจ้งเรื่องการเรียนการสอน (งดบรรยาย/ขยับเวลาบรรยาย/เปลี่ยนห้องบรรยาย)

**นศ.ป.ตรี แจ้งงดบรรยาย / Make up วิชา BI214 (Sec. 2332/01 & 2332/03)

ตารางบรรยายวิชา BI301 sec 5401 update 8 ก.ย. 58

**นศ.ป.ตรี ประกาศขยับเวลาบรรยายวิชา AI412 (Sec.7800/01)

**นศ.ป.ตรี ซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ร้านถ่ายเอกสาร Quick Shop ก่อนเข้าเรียน ดังนี้

**ประกาศช่วงวันที่ฝึกงานภาค 2/58 ของนักศึกษาป.ตรี รหัส 56 สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

**นศ.ป.ตรี ประกาศผลคะแนน วิชา AI315

ห้องสอบไล่วิชา EG241 (Listening) วันที่ 4 ธ.ค. 58 เวลา 17.00-18.00 น. ห้อง 208

Midterm Score of BI211 sec 7801

**นศ.ป.ตรี แจ้งงดและ บรรยายเพิ่ม วิชา BI214 Sec.7800/01

งดบรรยาย + Make up วิชา BI201 sec 7802

งดบรรยาย+Make up BI201 sec 7801

งดบรรยาย + Make up BI211 sec 7803

Make up BI204 --- 2 grps

*นศ.ป.ตรี งดบรรยาย BI214 และซื้อชีท AI315

**นศ.ป.ตรี ซื้อชีทวิชา BI212 , เปลี่ยนห้องบรรยาย BI214 Sec. 2332/01 , ขยับเวลาบรรยาย BI162

**ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน สาขาบริหาร ภาค 1/58

***นักศึกษาวิชา BI211 sec 7801 ทุกคนโปรดทราบ!!!! ระเบียบในการนำเสนอรายงานวันที่ 25 พ.ย. และ 2 ธ.ค. 58***

นักศึกษาวิชา BI214 sec 2332/02 รับงานคืนที่ห้องหลักสูตรฯ

***นักศึกษาที่ส่งคำร้องจดทะเบียนข้ามศูนย์ ภาค 2-58 ทุกคนโปรดทราบ***

**นศ. ป.ตรี ขยับเวลาสอนวิขา BI262


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.