TH | EN

....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

HSBC Thailand Business Case Competition 2014-The Chaleenger

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013


หลักสูตรระยะสั้น Kanagawa University Japanese Language and Culture Program 2014 ที่ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น

*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร***

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ตัวอย่าง Template หน้าปก+ปกใน

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***คำร้องขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

แนะนำช่องทาง! การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ IBMP ใหม่

***สำหรับนศ. ป.โท ที่กำลังดำเนินงาน IS/THESIS **NEW

Vacancy in AIG:2014 Graduate Development Program Thailand Country Specialist

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

AI323/BI329 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม

**สำหรับนศ.ป.โท งานบัณฑิตศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556

***ตารางสอน ภาค 2/2556***

**NEW UPDATE!!! ขอแจ้งประกาศกำหนดการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับทบทวน)

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

UC Berkeley invites to UCB Summer Sessions 2014

ทุนการศึกษาโครงการ The Special Scholarship Program ระดับปริญญาเอก และโครงการ Master's Program ระดับปริญญาโทที่ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

CIMA Blobal Business Challenge 2014

สกว.ประกาศการเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17

มธ. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทัวไป สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Technische Universitat Munchen (TUM) สหพันธรัฐเยอรมัน

กำหนดส่งโครงงานวิชา TU110 ภายในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น. + เอกสารประกอบการบรรยายของ อ.ชาตรี และ อ.อติภพ

***กำหนดการทำ IS/THESIS ภาค 2/2556 (ฉบับแก้ไข Update 20 ก.พ. 57)

ตารางสอนวิชา AI316 ภาคฤดูร้อน/56

**นศ.ป.โท กำหนดการทำ IS ภาค 3/2556 (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 57)

AI312 รับ Quzi 3,5,6,7 คืน และคะแนนมิดเทอมครั้งที่ 2

***ห้องสอบภาคปฏิบัติปลายภาควิชา BI151 วันที่ 16 มี.ค. 57 เวลา 11.00-17.00 น. ห้อง 308**

**ประกาศรับสมัครนศ. หลักสูตรควบตรี-โทฯ (ระดับปริญญาโท) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

*Guildline Presentation BI301 วันที่ 1 มี.ค. 57 & Slide BI301 *

Update+AI439 (2/2556) กำหนดการประเมินผลฝึกงานช่วงวันที่ 5 - 10 มีนาคม 2557

*SCB Future Leader Challenge (SCBFLC)*

เอกสารประกอบวิชา BI301 ในส่วนของ อ.สฤณี อาชวานันทกุล

นัดประชุมนักศึกษาวิชา AI323, BI329 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ที่ห้อง F-337

AI312 Solution for partnership เพิ่มเติม ก่อนสอบปลายภาค 2/2556

โครงการ K-Challenge Program ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3-4 ได้สัมผัสประสบการณ์ผู้บริหารช่วงปิดภาค


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.