TH | EN

....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


ร่วมพิธีส่งมอบโครงการวิชา TU100 สมาคมเพื่อนชุมชน - ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่2

ส่งมอบโครงการ TU100 ออมสิน-ธรรมศาสตร์ โมเดล

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบริษัท ลีวิวัฒน์กรุ๊ป จำกัด

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยา...

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ให้การต้อนรับ 6 วสช

นักศึกษา IBMP ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการตลาด เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบร...

นางสาวพิรญาณ์ เฉิน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหาร...

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม...

นักศึกษา IBMP ดูงานด้านระบบบัญชี ณ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท (IBMP) คว้า 8 รางวัล จากเวที "Young Financial Star Com...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย...

ภาพบรรยากาศดูงานบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในรายวิชา A...

ภาพบรรยากาศประชุมเตรียมความพร้อม นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาค 2/25...

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by PwC"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by EY"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by KPMG"

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรม "Roadshow by Deloitte"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย...

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ ชมรม IBMP CLUB จัดกิจกรรม IBMP FIRST MEET DAY เมื่อวั...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IBMP ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการตลาดธุรกิจ...

ภาพการจัดกิจกรรม "WealthMagik Roadshow" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพ...

น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

Roadshow by EY with IBMP TBS on Aug. 29, 2014

Roadshow by PWC with IBMP TBS on Sep. 5, 2014

Roadshow by Deloitte with IBMP TBS on Sep. 12, 2014

Roadshow by KPMB with IBMP TBS on Sep. 19, 2014

Roadshow by TISCO with IBMP TBS on Sep. 26, 2014

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) ได้รับรางวัลจากโครง YFS2014

ภาพบรรยากาศ "การจัดประชุมและแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมตรีต่อโท หลักสูตรควบตร...

บรรยากาศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการโครงการรณรงค์ทางบัญชีและธุรกิจเพื่อสังคมและปร...

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ให้การต้อนร...


แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประเมินผลฝึกงานกับ ผศ.ดร.วรรณี และอาจารย์ ดร.นพพร ค่ะ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประเมินผลฝึกงานกับผศ.ดร.อรทัยค่ะ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากบริษัท ARIT

!!นศ.ป.ตรี สาขาบริหาร ขอประกาศรายนามอาจารย์ผู้ประเมินผลและกำหนดการประเมินผลการฝึกงาน วิชา BI439

Business Opportunities in CLMV, Business Opportunities in Singapore, Doing Business in Singapore

Summer Aboard Program โครงการภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

TBS official mail

ไม่ต้องยื่นคำร้องจดทะเบียนข้ามวิทยาเขตในภาค 2/2559

ประกาศเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะฯ จากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 2558

***ใบกระจายโครงสร้างของหลักสูตรควบตรี-โทฯ ประกอบการขอแจ้งจบเพื่อรับปริญญาบัตร คณะพาณิชย์ฯ ระดับปริญญาตรี (รหัส 56-57)***

Unilever Internship Program 2016

หลักสูตร AGU International Short Program ณ Aoyama Gakuin University

หลักสูตรปริญญาโท ณ KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี

ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

Japanese Summer Program 2016

ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์และทุนการศึกษาจากไอร์แลนด์

2016 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Student

หลักสูตร Tohoku University Summer Program 2016

โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme

หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2016

หลักสูตร International Summer Session ณ Fudan University

หลักสูตร 2016 NCTU Taiwan Elite Internship Program (2nd Round)

หลักสูตร Japanese Language and Culture

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบเก็บตก) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุน ประจำปี 2559 TMA

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรปสแกนดิเนเวีย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2559

“77 ปี...เอื้องฟ้า ธรรมศาสตร์...รักกัน”

ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศนน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.2025

กำหนดการแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท ปี 2558

ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันของหน่วยงานภายนอก

ประกาศเรื่องงดบรรยายและเรียนเพิ่มวิชา BI321 ของอาจารย์วินิจฉัย

เอกสารประกอบการเรียนวิชา BI201 และ BI152

โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative ที่สหรัฐอเมริกา

KPMG ASEAN SCHOLARSHIP

Seat quota for outgoing exchange students (2015 - 2016)

*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร*** ฉบับใหม่

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

CIMA Blobal Business Challenge 2014

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

***นักศึกษาในที่ปรึกษา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น อ.ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศนันท์***

***รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่**

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 57-60

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาค 1/2560 update 10/8/60

นศ.วิชา TU101 ทุกคนโปรด Download เอกสารประกอบการบรรยายของ อ.ดร.เดชรัต บรรยายวันที่ 3 พ.ย. 60

Midterm Score of BI302 sec 8701 & 9101 (อ.จตุพร)

ห้องสอบ Final Presentation วิชา BI214 Sec 2332/01


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.