TH | EN

....IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting (หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ)....

Search :

 
 

Thammasat Business School

  • นวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ


น.ส.ญาณิสา ธีรกีรติกุล นศ. IBMP รับมอบทุนการศึกษาเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก บ...

การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Exchange Student

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการตอบปัญหา...

นศ.หลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ค...

นศ. IBMP คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 'ออมสิน จากร้อยสู่ง...

นศ.หลักสูตรควบตรี-โทได้รับรางวัลจากโครงการ YFS2013

Roadshow by EY with IBMP TBS on Aug. 29, 2014

Roadshow by PWC with IBMP TBS on Sep. 5, 2014

Roadshow by Deloitte with IBMP TBS on Sep. 12, 2014

Roadshow by KPMB with IBMP TBS on Sep. 19, 2014

Roadshow by TISCO with IBMP TBS on Sep. 26, 2014

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) ได้รับรางวัลจากโครง YFS2014

ภาพบรรยากาศ "การจัดประชุมและแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมตรีต่อโท หลักสูตรควบตร...


ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2558

Waseda Summer Session 2015

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand-Uk University Dialogue on SE and the role of higher education institution

KPMG ASEAN SCHOLARSHIP

Seat quota for outgoing exchange students (2015 - 2016)

หลักสูตร Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล 200 บาท จำนวน 200 รางวัล จากการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตร Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ 2015 Summer Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Summer Session 2015 ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร Asia in Today's World (ATW) ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

*ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ*

*** นักศึกษาคน/กลุ่ม ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศ/ชมเชย และอื่น ๆ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โปรดมาแจ้งให้ทางหลักสูตร และฝ่ายการนักศึกษาทราบ***

***ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555***

***ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547***

***ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร*** ฉบับใหม่

password ฐานข้อมูลบริษัทของไทย BOL CORPUS

***มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด***

**การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค**

ประกาศ การใช้หนังสือเสียง Audiobook จากห้องสมุด

Download Form ขออนุมัติหัวข้อ IS/Thesis

Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารหัส 51-54***

***กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์***

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

***ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***คำร้องขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์***

***ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี***

***มหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป***

เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตร ปริญญาตรี

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

***หัวข้อวิจัย THESIS/ IS ของนศ. ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน

Download คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556

CIMA Blobal Business Challenge 2014

**สำหรับนศ. ป.โท ดูตัวอย่างหน้าปก IS/THESIS ของหลักสูตร IBMP

***กำหนดการทำ IS/THESIS ภาค 2/2556 (ฉบับแก้ไข Update 20 ก.พ. 57)

**นศ.ป.โท กำหนดการทำ IS ภาค 3/2556 (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 57)

**Update หัวข้อวิจัย THESIS และ IS นศ.ป.โท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 !!

เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

**New นศ.ป.โท กำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงาน IS/THESIS ภาค 1/2557

**หัวข้อวิจัย IS ของนศ.ป.โท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ กำหนดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน วิชา AI 439 : Accounting Intership ภาค 2/2557 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

โครงการ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTC) 2015

หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกที่ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

!!นศ. ป.ตรี สาขาบัญชี ที่ฝึกงานกับ Deloitte โปรดทราบ

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่านขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม วิชา AI323 และ BI329 ภาค 2/2557

หลักสูตร 2015 Summer Gateway Program ประเทศญี่ปุ่น

**ป.ตรี แจ้งกำหนดการสอบ Midterm 2 วิชา AI311 และ AI312

วิชา AI311, BI161--- 2 grps, BI261 เปลี่ยนแปลงเวลาบรรยายตลอดภาค 2-57

**ป.ตรี แจ้งห้องบรรยายวิชา BI213 ภาค 2/2557 อ.เอกจิตต์

**ป.ตรี แจ้งงดและขยับเวลาบรรยาย วิชา BI422 อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

ตารางบรรยายวิชา BI313 ภาค 2-57 update

ตารางบรรยายวิชา BI301 sec 7801 ภาค 2-57 update

ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร International Summer Session ณ Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

วิชา BI151 sec 4500/01 ปรับเวลาเรียนเป็น 13.30-16.30 น. ไปจนสิ้นภาคการศึกษา เริ่มปรับเวลาตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 58 เป็นต้นไป

Make up BI301 วันที่ 22 เม.ย. 58 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 214

หลักสูตร Yonsei International Summer School ณ Yonsei University สาธารณรัฐเกาหลี

**ป.ตรี ประกาศงดบรรยาย+บรรยายเพิ่ม วิชา BI311 (sec. 2332/01)

หลักสูตร Nazan Summer Japanese Program ณ Nazan University ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร International Summer Campus ณ Korea University สาธารณรัฐเกาหลี

Make up BI203 sec 5401 update 17 ก.พ. 58

**นศ.ป.ตรี ประกาศขยับเวลาการบรรยาย วิชา AI211 (sec.8700/01) ตลอดภาค 2/57

**ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาป.ตรี การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รายการ "HSBC Thailand Business Case Competition 2015"

***นักศึกษาในที่ปรึกษา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น อ.ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศนันท์***

**ประกาศการเตรียมเขียน RESUME สำหรับนักศึกษาฝึกงาน สาขาบริหาร ภาค 1/2558

**นศ. ป.ตรี บรรยายเพิ่ม วิชา AI211 โดยรศ.กอบแก้ว รัตนอุบล ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยาย 316

Make up BI301 วันที่ 9 มี.ค. 58 เวลา 14.00-17.00 น. ห้อง 309 และโปรดอ่านเอกสารประกอบการเรียนก่อนเข้าคลาสเพื่อตอบคำถาม

รับการบ้านวิชา BI151 sec 4500/01 คืนภายในวันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 16.00 น.


© Copyright. Faculty of Commerce And Accountancy | Thammasat University All rights reserved.


Link to : Faculty of Commerce and Accountancy Website

Link to : Thammasat University Website

Faculty of Commerce and Accountancy
2 Prachan Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand.